monument, landschappen en natuurbescherming

Bodemsanering en grondverzet

  • het kantoor begeleidt in geval van dreigende saneringsplicht de eigenaars, gebruikers en exploitanten van vervuilde gronden bij hun aanvragen tot het bekomen van het statuut van onschuldige eigenaar/bezitter, zijnde de vrijstelling van saneringsplicht.
  • begeleiding administratieve beroepsprocedures voorzien in Bodemdecreet en Vlarebo
  • indien de beslissing van de OVAM ongunstig is, biedt het kantoor begeleiding bij het administratief beroep ingesteld bij de Vlaamse regering
  • het voeren van procedures bij de Raad van State
  • advisering en begeleiding bij procedures inzake grondverzet
  • juridische begeleiding in saneringsprocedures, zowel in de fase van de opmaak van de bodemonderzoeken (OBO en BBO) en het bodemsaneringsproject (BSP), als in de fase van de effectieve sanering
  • begeleiding bij handhavingsprocedures door de administratieve toezichthouders
    bijstand voor overtredingen op de bodem-, grondverzets- , afval- en materialenwetgeving (Vlarebo, Vlarea en Vlarema)
  • ondersteuning bij schadeclaims veroorzaakt door verontreiniging of vervuiling afkomstig van naburige gronden