monument, landschappen en natuurbescherming

Ruimtelijke ordening en Stedenbouw

Het kantoor heeft een ruime expertise opgebouwd in de toch wel complexe en snel wijzigende reglementering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en biedt ondersteuning bij de drie basispijlers van de reglementering zijnde:

  • Vergunning
  • Planning
  • Handhaving

Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, ruimtelijke planning, zonevreemde gebouwen en bedrijven, planschade en planbaten bij planologische herbestemming behoren aldus tot de expertise van het kantoor.

De dienstverlening van het kantoor met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw kan als volgt worden samengevat:

  • Juridische begeleiding bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
  • Ondersteuning bij het opmaken van bezwaarschriften tijdens een openbaar onderzoek
  • Voeren van administratieve beroepsprocedures voor de deputatie.
  • Indien nodig wordt een schorsings- en vernietigingsberoep ingesteld voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State tegen verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen, wijzigingen gewestplan, BPA’s, RUP’s, beschermingsbesluiten ea
  • Ook wat betreft de stedenbouwhandhaving staat het kantoor de cliĆ«nt bij in het voeren van procedures voor de Rechtbanken van eerste aanleg en Hoven van beroep aangaande het herstel en sanctioneren van stedenbouwmisdrijven